Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Huishoudelijk reglement

Lidmaatschap

Art. 1. De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging geschiedt op door het bestuur verstrekte formulieren, waarop naam, voornamen, geboortedatum en adres volledig moeten worden vermeld. Het bestuur zal zich conformeren aan de wet bescherming persoonsregistratie en zal geen persoonsgegevens doorspelen naar derden anders dan nodig voor het voeren van de verenigingsadministratie.
Art. 2. Toetreden tot de vereniging kan tot 1 oktober. Ongeacht het tijdstip is de contributie voor het gehele lopende jaar bij vooruitbetaling verschuldigd, plus een inschrijfgeld zoals vastgesteld op de algemene vergadering.
Art. 3. Leden dienen hun lidmaatschap uiterlijk drie maanden voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk op te zeggen. Her verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Art. 4. Leden tot en met 13 jaar zijn jeugdleden.
Art. 5. Het royement wordt uitgesproken door het bestuur, dat hiervan de leden in kennis stelt op een algemene vergadering of op enige andere wijze. Een geroyeerde bij de vereniging wordt bij terugkeer behandeld als nieuw aangemeld lid.
Art. 6. Het royement wordt, op voorstel van het bestuur, door de algemene vergadering uitgesproken. De algemene vergadering kan bij het uitspreken van een royement een tijdstip bepalen, waarop de toetreding voor het geroyeerde lid weer mogelijk is.
Art. 7. Leden die voor royement worden voorgedragen, kunnen met onmiddellijke ingang door het bestuur worden geschorst, in afwachting van de beslissing omtrent hun royement door de algemene vergadering.
Art. 8. Voor geschorste en geroyeerde leden vervallen alle rechten welke uit hun lidmaatschap voortvloeien, behoudens hun recht op persoonlijke aanwezigheid op en / of schriftelijk verweer aan de algemene vergadering waarin het voorstel tot royement wordt behandeld.

Bestuur

Art. 9. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en maximaal zes commissarissen. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies van de bestuursleden worden door het bestuur vastgesteld.
Art. 10. De werkzaamheden van het bestuur zijn als volgt:
a. De 1e voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene vergaderingen. Als vertegenwoordiger van het bestuur heeft hij toegang tot alle vergaderingen van de commissies.
b. De 2e voorzitter treedt bij ontstentenis van de 1e voorzitter als diens plaatsvervanger op. Mocht ook hij verhinderd zijn dan wordt door de vergadering een bestuurslid aangewezen, dat tijdelijk de functie van voorzitter waarneemt.
c. De 1e secretaris voert de briefwisseling, houdt afschrift van alle uitgaande stukken en beheert het archief, hetwelke alle op de vereniging betrekking hebbende stukken moet bevatten.De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de vereniging. Hij ondertekent mede de bewijzen van lidmaatschap. In het jaarverslag brengt hij rapport uit over de toestand der vereniging in het afgelopen jaar.
d. De secretaris is verantwoordelijk voor de verslaglegging binnen de vereniging en ondertekent deze na goedkeuring met de voorzitter. Hij zorgt voor het aanwezig zijn der presentielijst op de vergaderingen en de 2e secretaris vervangt bij afwezigheid de 1e secretaris.
e. De 1e penningmeester houdt nauwkeurig aantekening van alle ontvangsten en uitgaven. Hij is binnen het bestuur verantwoordelijk voor het te voeren financiële beleid.
f. De 2e penningmeester vervangt de 1e penningmeester bij afwezigheid.
g. De commissarissen assisteren de reeds genoemde functionarissen.
Art. 11. De leden van het bestuur en commissies zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, zulks met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden in de algemene vergadering.
Art. 12. Het bestuur is bevoegd te allen tijde ter controle de openlegging van de boeken van de penningmeester te vragen.

Geldmiddelen

Art. 13. De geldmiddelen worden door de penningmeester ontvangen en beheerd. Kasmiddelen dienen tot een minimum beperkt te worden.
Art. 14. Het inschrijfgeld, evenals het bedrag van de contributie, wordt in een algemene vergadering voor het volgend jaar vastgesteld.
Art. 15. Betaling der contributie geschiedt bij voorkeur via automatische incasso of per bank voor 1 oktober van elk nieuw verenigingsjaar.
Art. 16. Terugbetaling van gestorte contributiegelden vindt nimmer plaats

Financiële controle

Art. 17. De controle over de financiën en over de administratie daarvan berust bij de kascommissie. De controle vindt jaarlijks plaats voor de algemene ledenvergadering
Art. 18. De kascommissie bestaat uit tenminste twee meerderjarige leden der vereniging die geen bestuurslid mogen zijn. De leden van de kascommissie en een plaatsvervangend lid worden op de algemene vergadering benoemd voor de tijd van twee jaar. Jaarlijks treedt een lid van de commissie af. De aftredende leden zijn niet terstond herkiesbaar. In tussentijdse vacatures wordt voorzien door het plaatsvervangend lid, benoemd door de algemene vergadering.
Art. 19. De kascommissie is bevoegd inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden, welke zij voor haar controle nodig heeft. Bij akkoordbevinding der boeken wordt door de commissieleden voor akkoord getekend. De kascommissie brengt haar verslag over de controle schriftelijk uit aan het bestuur. Dit verslag moet ter kennis van de leden worden gebracht.
Art. 20. De leden van de kascommissie zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, zulks met uitzondering van de mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden in de algemene vergadering.

Vergaderingen

Art. 21. Elke, volgens de bestaande bepalingen uitgeschreven algemene vergadering is gerechtigd besluiten te nemen ongeacht het aantal aanwezige leden.
Art. 22. Oproepingen voor een algemene vergadering worden ten minste zeven dagen voor de vergadering verzonden. Deze oproepingen moeten de te behandelen punten bevatten.
Art. 23. De voorzitter is niet verplicht een lid over hetzelfde onderwerp meer dan twee keer het woord te verlenen, tenzij op uitdrukkelijk verlangen van de vergadering. Hij kan een spreker het woord ontnemen, indien deze buiten de orde gaat. Hij is gerechtigd een lid, dat de orde in de vergadering verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij kan hiervoor de vergadering schorsen en, na overleg met het bestuur, verdagen.
Art. 24. Het bestuur vergadert zo dikwijls als dit noodzakelijk blijkt. Oproepingen voor de bestuursvergaderingen moeten ten minste 14 dagen van te voren in het bezit van de bestuursleden zijn.

Stemmen

Art. 25. Voor verkiezingen kunnen door ieder lid, mits voorzien van 10 ondersteunende handtekeningen, of door het bestuur kandidaten worden gesteld. Stemmingen over personen worden gehouden met gebruikmaking van door de vereniging gewaarmerkte stembriefjes.

Slotbepalingen

Art. 26. Het is leden verboden om tijdens enig verenigingsverband propaganda te maken voor een politieke partij.
Art. 27. Iedere visser in onze wateren is verplicht, het bewijs van lidmaatschap aan elke bestuurslid dat zulks verlangt of aan daartoe door het bestuur bevoegd verklaarde personen, op eerste aanvraag te tonen. Het is verboden vernielingen of schade voor welk doel dan ook aan de oevers van het viswater aan te brengen. Schade waarvoor de vereniging aansprakelijk wordt gesteld, zal op de veroorzaker worden verhaald. Indien op een der viswaters van de vereniging een botensteiger is aangebracht, is men verplicht aldaar zijn boot af te meren.